🎓ประวัติการศึกษา EDUCATION BACKGROUND

  • แพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทย์พระมงกุฎเกล้าฯ 5

💉ประวัติการอบรม TRANING HISTORY

  • Recent Advances in Aesthetic Dermatology รับรองการอบรมเข้าร่วมการบรรยายและปฎิบัติการ Hands-on Cadaver Botox Filler

🩺ประวัติการทำงาน EXPERIENCES

  • 1.มิถุนายน 2564 – พฤษภาคม 2565 รพ.พหลพลพยุหเสนา
  • 2.มิถุนายน 2565 – ปัจจุบัน 2566 รพ.ราชพิพัฒน์ปัจจุบันปี 2566
  • แพทย์ด้านผิวพรรณและความงามที่ The Touch Clinic

📍สถานที่ทำงาน

  • The Touch Clinic แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและความงาม และเครื่องมือเทคโนโลยีทางการแพทย์
  • รพ.ราชพิพัฒน์